Oświadczenie o ochronią danych osobowych/ warunki użytkowania

W Jobzone dokładamy wszelkich starań, żeby chronić Twojej osobistej integracji, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe i korzystasz z naszych usług. W niniejszym tekście informacyjnym otrzymasz uzupełniające informacje o wykorzystaniu i ochronie Twoich danych oraz o Twoich prawach.

Chcemy również poinformować Cię jako użytkownika naszej strony internetowej i naszych usług o ewentualnych nadchodzących zmianach, które poszerzają nasz obowiązek informacyjny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Tego typu informacje będziemy przesyłać na podany przez Ciebie podczas rejestracji adres e-mailowy.

Zachęcamy Cię do korzystania z naszej strony internetowej i naszych usług tak często, jak sobie tego życzysz. Poprzez korzystanie z naszych usług akceptujesz warunki ich użytkowania. Poniżej podajemy warunki i przesłanki, które obowiązują przy korzystaniu ze strony internetowej Jobzone i naszych usług, które są częściowo zautomatyzowane, a częściowo manualne. Jobzone ma prawo do usunięcia Twoich danych i profilu, jeżeli podane dane nie są zgodne z warunkami użytkowania, jak opisano tutaj.

Dane osobowe
Jobzone przestrzega obowiązujących w dowolnym czasie przepisów dotyczących danych osobowych. Nie potrzebujesz rejestrować lub przekazywać danych o sobie w innych przypadkach niż w przypadku, gdy chcesz specyficznie aplikować na jedno lub wiele stanowisk pracy, lecz im więcej danych wypełnisz w swoim profilu, tym więcej stanowisk pracy będziemy mogli Ci dobrać.

Firma Jobzone Norge AS (Postboks 4542, Nydalen, 0404 Oslo) jest odpowiedzialna za Twoje dane osobowe. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych przez Jobzone jest dostarczanie cyfrowych usług rekrutacyjnych. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Jobzone to GODO artykuł 6 nr 1 b) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, które firma Jobzone posiada na Twój temat. Błędne lub mylące dane należy na Twoje żądanie sprostować lub usunąć. Posiadasz również prawo do ograniczenia naszego korzystania z danych przez pewien okres czasu, jeżeli nie zgadzasz się z treścią danych. Masz prawo dowiedzieć się z jakiego źródło pochodzą dane i komu zostają dalej przekazywane. Masz również prawo do zażądania ludzkiej interwencji w przypadku podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Z dniem, w którym nowe zarządzenie UE o ochronie danych osobowych nabiera mocy prawnej w Norwegii, masz również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z osobą o nazwisku Erik Dølven z Jobzone Norge AS. Masz również prawo do wniesienia skargi na bezprawne wykorzystywanie danych osobowych do Inspekcji Danych (Datalisynet).

W każdej chwili możesz poprosić o usunięcie swojego profilu a zatem wymazanie Twoich danych osobowych. Jeżeli miałeś jedno lub więcej zleceń poprzez Jobzone po 01.01.2010 r., to według Kodeksu Pracy zaliczasz się do pracowników firmy Jobzone, chociaż zlecenie zostało zakończone, do czasu złożenia przez Ciebie wypowiedzenia. Jeżeli chcesz usunąć swój profil po wykonaniu u nas zlecenia, oznacza to, że również kończysz formalny stosunek pracy – otrzymasz również przypomnienie o tym, gdy poprosisz o usunięcie profilu. Zgodnie z Ustawą podatkową, Ustawą o raportowaniu przez pracodawców stosunków zatrudnienia i dochodów i in. mamy obowiązek zachowywać w pamięci dane związane z pensją, podatkiem, emeryturą i in. przez pięć do dziesięciu lat po zakończeniu stosunku pracy. Poza tym przestrzegamy zaleceń HR Norwegia na temat zapisywania w pamięci danych związanych z relacjami osobistymi.

W jaki sposób funkcjonują usługi Jobzone i wykorzystują dane osobowe
Poprzez zarejestrowanie się możesz aplikować na wolne stanowiska pracy w Jobzone i u pracodawców, którzy korzystają z naszych usług w celu znalezienia nowych pracowników. Możesz aplikować na konkretne stanowisko pracy lub złożyć otwarte podanie poprzez zarejestrowanie się i wypełnienie danych swojego profilu.

Twoje dane zostaną zapisane w pamięci i przetworzone w wewnętrznych systemach komputerowych firmy Jobzone w celu dopomożenia Ci w spełnieniu Twoich życzeń zawiązanych z pracą. System będzie między innymi dobierał żądane kompetencje i doświadczenie na konkretne stanowisko do danych, które wprowadziłeś w swoim profilu w odniesieniu do swoich kompetencji i doświadczenia.
Jeżeli aplikujesz tylko na konkretne stanowisko pracy, możesz wybrać, czy chcesz, aby Twoja kandydatura została również rozważona w odniesieniu do innych stanowisk pracy.

Kto ma dostęp do informacji?
Samodzielnie rejestrujesz, aktualizujesz i usuwasz dane na swój temat z naszej bazy danych i ponosisz odpowiedzialność za wprowadzanie prawidłowych i zaktualizowanych danych.

Zachęcamy wszystkich, którzy są zarejestrowani do regularnego aktualizowania swojego profilu użytkownika, w ten sposób, żebyśmy w dowolnym czasie posiadali prawidłowe informacje. Pracownicy Jobzone, których zadaniem jest wynajmowanie zastępców i rekrutacja mają dostęp do Twoich danych. W celu zaprezentowania poszukujących pracy możliwym zleceniodawcom niezbędne jest wydawanie zarejestrowanych danych naszym zleceniodawcom. Nigdy nie wydajemy naszym zleceniodawcom szczegółów z testu osobowości/ zdolności lub sprawdzianów pracy bez Twej zgody, lecz otrzymują oni podsumowanie i wyniki jako część całościowej oceny.

Kiedy pojawi się zlecenie/ stanowiska pracy, które odpowiadają Twoim kompetencjom i doświadczeniu, zaprezentujemy zleceniodawcy wybór wykwalifikowanych na to stanowisko kandydatów. Nasi zleceniodawcy będą również mogli poszukiwać kandydatów w naszej bazie danych, chyba że kandydat/ poszukujący pracy wyłącznie życzył sobie aplikować na określone stanowisko i chce pozostać wyłączony z dobierania na inne stanowiska pracy/ do innych zleceń.
W związku z operacjami IT i wstrzymaniem usług oraz w związku z wynagrodzeniami / podatkiem / emeryturą, korzystamy z usług podwykonawców, którzy być może będą musieli przetwarzać Twoje odpowiednie dane osobowe. W takich przypadkach staramy się, ażeby dostawcy byli podporządkowanym mechanizmom kontraktowym, które mają zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Dzielimy się również danymi osobowymi z władzami, aby spełnić obowiązki Jabzone nakazane prawem.

Okres zachowania danych w pamięci
Twoje dane osobowe zapisane są w pamięci przez dwa lata od złożenia danych (danych podstawowych) przez poszukującego pracy/ użytkownika, a potem wymaga się pozwolenia na dłuższy zapis w pamięci – zostaniesz wtedy spytany, czy życzysz sobie w dalszym ciągu figurować w rejestrze.
Dane osobowe związane z ekonomicznymi transakcjami ze zleceniodawcą i wypłaty honorarium, gdy wykonywałeś zlecenie poprzez Jobzone zostają zapisane w pamięci przez pięć do dziesięciu lat, zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości, Ustawy podatkowej i Ustawy o raportowaniu przez pracodawców stosunków zatrudnienia i dochodów i in. Poza tym przestrzegamy wskazówek HR Norwegia w odniesieniu do zapisu danych osobowych w pamięci.

Przekazywanie danych osobowych do trzeciego państwa
Jobzone nie przekazuje danych osobowych do państw poza obszarem EU lub EOG.

Odpowiedzialność
Jobzone nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogą się pojawić na tej stronie internetowej. Jobzone nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub inne konsekwencje, które mogą się pojawić na tej stronie i wskutek korzystania z niej przez Ciebie.

Jesteś sam odpowiedzialny za to, by informacje, które podajesz były prawidłowe i obowiązujące. Posiadasz pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które rejestrujesz na stronie internetowej i w naszych systemach.

Jurysdykcja i kwestie sporne
Korzystanie z tej strony internetowej i naszego systemu rekrutacyjnego i wszystkie ewentualne umowy, które są zawierane poprzez stroną internetową muszą być w zgodzie z norweskim prawodawstwem.

Zmiany warunków
Jobzone ma prawo do zmiany tych warunków, gdy uzna to za konieczne. W przypadku zmiany warunków, zapoznamy Cię o tych zmianach i ich konsekwencjach poprzez adres e-mail, który został u nas zarejestrowany, w ten sposób, byś mógł mieć możliwość zajęcia stanowiska wobec kontynuacji życzenia korzystania z usługi.

Bezpieczeństwo
Każdy użytkownik musi podać swoją tożsamość w celu uzyskania dostępu do swego profilu użytkownika. Informacja do logowania składa się z nazwy użytkownika i hasła. Hasło musi zawierać zarówno cyfry, jaki i litery.
Wszystkie dane, które u nas składasz zostają zaszyfrowane. Nie zezwala się dokonywać w żaden sposób działań, które naruszają bezpieczeństwo aplikacji lub Ustawy o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do zapisanych w pamięci danych.

Czy to coś kosztuje?
Rejestrujesz się jako użytkownik i wysyłasz podania całkowicie bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową.