Slik bruker vi tester og arbeidsprøver

I rekrutteringssammenheng, for eksempel når du skal ansette nøkkelpersonell, kan det av og til være nødvendig å utvide prosessen med bruk av tester og arbeidsprøver.

Tester

Mange av konsulentene våre er sertifisert til å bruke DNV GL-godkjente testverktøy. Testene måler både personlighetsfaktorer, evner og ferdigheter rettet mot aktuelle utfordringer som stillingen kan medføre. Det gir oss en god innsikt i om kandidatene er godt egnet til den aktuelle stillingen.

Testverktøy bidrar til å unngå de typiske fallgruvene i rekruttering. Skal du rekruttere selv, er det fort gjort å gå etter magefølelsen, styre etter førsteinntrykket eller velge noen som ligner deg selv. Med tester får du en mer objektiv vurdering av kandidatene.

Tester kan gjennomføres i ulike faser av en rekrutteringsprosess. Hvis det er mange søkere til en stilling, kan vi teste søkernes evner og ferdigheter tidlig i prosessen. Da kartlegger vi helt objektivt evner og ferdigheter som er viktige for den aktuelle stillingen, og kan fokusere på de mest aktuelle søkerne. Det kan være en mattetest eller numerisk test for noen som skal jobbe med regnskap, eller en språktest der språkkunnskaper er viktige for å kunne løse arbeidsoppgavene tilfredsstillende.

En personlighetstest vil kunne være neste steg, og den handler om å se hvilke styrker og svakheter en kandidat har, knyttet opp mot innholdet i stillingen. Et typisk eksempel er å kartlegge hvordan en person takler motgang og stress.

Arbeidsprøver

For å få en pekepinn på hvordan en aktuell kandidat fungerer i praksis, kan en arbeidsprøve være nyttig for å måle hvordan de faktisk løser de reelle arbeidsoppgavene.

Kandidaten får relevante oppgaver satt inn i en realistisk situasjon – og for mange kan faktisk arbeidsprøven bli den avgjørende faktoren for en ansettelse. Her kan nemlig både vi og du som oppdragsgiver effektivt sammenligne kandidater som ellers står like sterkt. 

Fordelen for kandidaten er at hun/han her kan vise sin kompetanse i praksis, og det er mulig å måle egenskaper som ellers er vanskelige å måle: Faktisk jobbatferd i en helt konkret situasjon.

Det tar litt ekstra tid å gjennomføre en arbeidsprøve, men det vil være en vel anvendt tidsbruk for å unngå feilansettelser.