Personvernerklæring/vilkår for bruk av Jobzones hjemmesider og rekrutterings-/jobbsøketjenester

I denne informasjonsteksten får du utfyllende informasjon om hvordan vi i Jobzone bruker og beskytter dine data og dine rettigheter.

Vi er opptatt av å verne om personvernet til deg som besøker våre hjemmesider og som ønsker å benytte våre tjenester. Jobzone er en moderne rekrutteringstjeneste som kontinuerlig arbeider for å forbedre seg og bruke ny datateknologi. Derfor vil vi også orientere deg som bruker av websiden og tjenestene våre om eventuelle kommende endringer som utvider vår informasjonsplikt i henhold til personvernregelverket. Vi vil sende slike orienteringer til den epostadressen du oppgir når du registrerer deg. 

Du er velkommen til å bruke vår hjemmeside og våre tjenester så ofte du ønsker. Ved å ta i bruk nettsidene og våre tjenester godtar du brukervilkårene. Under angis de vilkår og forutsetninger som gjelder for bruk av Jobzones hjemmeside og våre tjenester, som dels er automatiserte og dels er manuelle. Jobzone har rett til å fjerne dine opplysninger og profil hvis gitte opplysninger ikke er i henhold til vilkår for bruk som beskrevet her. 

Personopplysninger
Jobzone følger det til enhver tid gjeldende regelverk for personopplysninger. Du trenger ikke å registrere eller overføre informasjon om deg selv i andre tilfeller enn når du spesifikt ønsker å søke en eller flere stillinger, men jo mer du fyller ut i profilen din, jo flere stillinger kan vi matche deg mot. 

Jobzone Norge AS (Postboks 4542, Nydalen, 0404 Oslo) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Formålet med Jobzones behandling av dine personopplysninger er å levere en digital rekrutteringstjeneste. Det rettslige grunnlaget for Jobzones behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 b) (nødvendig for å oppfylle en avtale).

Du har innsynsrett i hvilke personopplysninger Jobzone har om deg. Feilaktig eller misvisende informasjon skal på din begjæring korrigeres eller slettes. Du har også rett til å i en periode begrense vår bruk av opplysninger dersom du er uenig i opplysningenes innhold. Du har rett til å vite hvor opplysninger kommer fra og til hvem de videreformidles. Du har også rett til å kreve menneskelig inngripen ved automatiserte beslutninger. Fra 20. juli 2018 trådte EUs nye personvernforordning i kraft, som gir deg rett til å få dine personopplysninger portert. Vil du benytte deg av dine rettigheter kan du kontakte gdpr@jobzone.no. Du har også rett til å klage på urettmessig bruk av personopplysninger til Datatilsynet.

Du kan når som helst be om at din profil og dermed dine personopplysninger blir slettet. Dersom du har hatt ett eller flere oppdrag gjennom Jobzone etter 01.01.2010 er du etter arbeidsmiljøloven å anse som ansatt hos Jobzone selv etter at oppdraget er avsluttet, inntil du sier opp selv. Dersom du ønsker å slette profilen din etter at du har vært i et oppdrag hos oss, betyr det at du også avslutter det formelle arbeidsforholdet – dette vil du også få en påminnelse om når du ber om sletting. Vi er etter Skatteloven, A-opplysningsloven m.fl. pålagt å lagre opplysninger knyttet til lønn, skatt, pensjon m.m. i fem til ti år etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Vi følger for øvrig HR Norges anbefalinger om lagring av opplysninger knyttet til arbeidsforhold.

Hvordan Jobzones tjenester fungerer og bruker personopplysninger
Ved å registrere deg på hjemmesiden, kan du søke på stillinger både hos Jobzone og hos arbeidsgivere som bruker våre tjenester. Du kan søke på en enkelt stilling eller legge inn en åpen søknad gjennom å registrere deg og fylle ut profilen din. Dine opplysninger blir lagret og bearbeidet i Jobzones interne datasystemer i den hensikt å hjelpe deg med dine jobbønsker. Dersom du kun søker på en enkelt stilling kan du velge om du vil bli vurdert for andre stillinger også.

Jobzone arbeider kontinuerlig med å modernisere søknadsprosessene for å sikre best mulig match mellom jobbsøkere og oppdragsgivere. Jobzone lager en automatisert jobbanalyse for oppdrag hvor de viktigste arbeidsoppgavene for stillingen identifiseres. For hver arbeidsoppgave defineres det hvilken type erfaring, kompetanse, utdanning, personlige egenskaper og annet som er nødvendig for å utføre den på en god måte. Disse elementene vektes etter viktighet, slik at det dannes et totalbilde av hva som kjennetegner den jobbsøkeren som har størst forutsetning (matchscore) til å lykkes i jobben og å trives i den. Systemet vil deretter lete i databasen etter jobbsøkere som matcher kriteriene basert på i informasjon søkere selv har lagt inn i systemet, slik som personalia, CV m.m. For jobbsøkere som har tatt en frivillig og samtykkebasert personlighets-/evnetest (typisk for å vurdere tallforståelse og verbale evner), vil også dette legges til grunn for matching av oppdrag og jobbsøkere. For enkelte stillinger er det aktuelt å foreta frivillige og samtykkebaserte arbeidsprøver. 

Våre saksbehandlere vil ta manuelt stilling til søknadsprosessen for søkerne med best matchscore. Prosessen gjør at vi kan presentere de stillingene for deg som jobbsøker som best passer til din kompetanse og egenskaper, noe som også fører til at du kan ha bedre sjanse til å få jobben/oppdraget når du søker på de stillingene systemet foreslår. 

Oppdragsgivere gis mulighet til å gi en vurdering/rating av hvordan medarbeideren fra Jobzone har fungert i jobb for hver timelisteperiode, og dette legges inn i datagrunnlaget slik at det kan hensyntas i utviklingen av systemet på generelt nivå ved at vurderingen inngår som en del av læringsgrunnlaget når maskinlæringen skal identifisere sammenhenger mellom egenskaper/kompetanse/erfaring på den ene siden og grad av å lykkes med spesifikke arbeidsoppgaver og for den enkelte jobbsøker/kandidat. Et gjennomsnitt av totalt antall tilbakemeldinger vil inngå som en del av utregningen av «matchscore», som er det som avgjør hvilke kandidater som blir rangert høyest på listen over bra matcher til en stilling når konsulentene legger inn et oppdrag. Det er selvsagt kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som veier tyngst, og først i andre rekke vil ratingen slå inn slik at dersom to kandidater ellers stiller likt, vil den med høyest gjennomsnittlig rating (altså best gjennomsnittlig tilbakemelding fra kunder) bli plassert foran den andre i listen. 

Hvem har tilgang til informasjonen?
Det er du selv som registrerer, oppdaterer og sletter informasjonen om deg i vår database. 

Vi oppfordrer alle som er registrert om å regelmessig oppdatere sin brukerprofil, slik at vi til enhver tid har riktig informasjon. Jobzones medarbeidere som jobber med bemanning og rekruttering har tilgang til dine opplysninger, og for at vi skal kunne presentere jobbsøkere for mulige oppdragsgivere er det nødvendig å utlevere registrerte opplysninger til våre oppdragsgivere. Vi vil aldri utlevere detaljer fra personlighets-/evnetest eller arbeidsprøver til våre oppdragsgivere uten ditt samtykke, men de vil få en oppsummering og resultatene vil inngå som en del av helhetsvurderingen. 

Når det dukker opp oppdrag/stillinger som matcher din kompetanse og erfaring, vil vi presentere et utvalg av de kvalifiserte kandidatene til denne stillingen for oppdragsgiver.

I forbindelse med IT-drift og tjenesteutsetting og i forbindelse med lønn/skatt/pensjon, benytter vi underleverandører som kan måtte behandle dine relevante personopplysninger. I slike tilfeller sørger vi for at leverandørene er underlagt kontraktmekanismer som skal sikre vern av dine personopplysninger. Vi deler også personopplysninger med myndigheter for å oppfylle Jobzones lovpålagte plikter. 

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger i tre år fra du registrerer deg i våre systemer. Dersom du fortsatt ønsker å være registrert hos oss, kan du gi ditt samtykke til dette. Personopplysninger knyttet til lønn/skatt/pensjon under oppdrag via oss er vi pålagt å lagre i henhold til regnskapsloven, skatteloven og A-opplysningsloven. Vi følger for øvrig HR-Norges anbefaling om lagring av data knyttet til personalforhold.

Overføring av personopplysninger til tredjeland
Dersom Jobzone overfører persondata til land utenfor EU/EØS, vil dette skje i henhold til EUs modellavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland eller annet til enhver tid gjeldende grunnlag for overføring til tredjeland i henhold til GDPR kapittel 5. Det samme gjelder selv om personopplysningene oppbevares eller lagres i EU/EØS når personell med tilgang til dataene befinner seg utenfor EU/EØS

Ansvar
Jobzone påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som kan forekomme på denne hjemmesiden. Jobzone påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre konsekvenser som kan oppstå i og med din bruk av denne siden. 

Du er selv ansvarlig for at den informasjonen du legger igjen er korrekt og gyldig. Du har fullt ansvar for all informasjon du registrerer på hjemmesiden og i våre systemer. 

Jurisdiksjon og tvistemål
Bruken av denne hjemmesiden, vårt rekrutteringssystem og alle eventuelle avtaler som gjøres gjennom hjemmesiden skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger. Dersom en tvist ikke blir løst med forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 

Endringer av vilkår
Jobzone har rett til å forandre disse vilkårene når det anses nødvendig. Ved endring av vilkår vil vi orientere deg om endringene og hva de innebærer. Du vil bli varslet via din brukerportal hos oss, slik at du har anledning til å ta stilling til om du ønsker å fortsette å benytte tjenesten. 

Sikkerhet
Hver bruker må identifisere seg for å få tilgang til sin brukerprofil. Innloggingsinformasjonen består av et brukernavn og et passord. Passordet må inneholde både tall og bokstaver. Alle opplysninger du legger inn hos oss blir kryptert. Det er ikke tillatt å på noen måte foreta handlinger som risikerer å undergrave sikkerheten for applikasjoner eller personopplysningsloven som gjelder for lagret informasjon.

Koster det noe?
Du registrerer deg som bruker og sender søknader helt kostnadsfritt gjennom vår hjemmeside.